Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní firma:     LIHO - Blanice spol. s r.o.

IČ:                         424 07 109

DIČ:                       CZ42407109 

Sídlo:                     Blanice 11, 391 43 Mladá Vožice

Zápis v OR:            KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 576

Bankovní spojení:   100303674/0600

 

Email:                     e-shop@liho-blanice.cz

(dále jen dodavatel)

Od 1.12. 2013 jsou veškeré lihoviny prodávané

v našem e-shopu určeny pouze konečnému

spotřebiteli (tzn. ne pro další prodej).

 

 

Objednávky lihovin určených k dalšímu prodeji můžete zasílat na email:

liho-blanice@liho-blanice.cz

 

 

 

I.       Aplikace Všeobecných obchodních podmínek

1.     Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se považují za součást každé kupní smlouvy

(dále jen „smlouva“), kterou dodavatel nebo jeho právní nástupce prodává zboží

kupujícímu. Ustanovení smlouvy odlišná od úpravy VOP mají přednost před použitím

příslušných ustanovení VOP. Smlouvou se rozumí rovněž dodavatelem potvrzená

elektronická objednávka. 2.     Dodavatel je podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku a je plátcem DPH.

3.     Předmětem činnosti dodavatele jsou zejm.:

-          výroba a prodej surového lihu a krmiv pro zemědělské a hospodářské účely

-          výroba a prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných

pěstitelským pálením)

-          silniční motorová doprava nákladní

-          zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich

dalšího zpracování nebo prodeje

II.   Vznik smluvního vztahu

1.     Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká, jestliže kupující ve stanoveném

termínu zašle dodavateli tištěnou či elektronickou objednávku a dodavatel tuto objednávku

potvrdí elektronicky – emailem kupujícímu. Zasláním potvrzení objednávky dodavatelem

kupujícímu vzniká smluvní vztah. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že bezvýhradně

souhlasí s druhem a množstvím objednaného zboží, jeho cenou a těmito VOP.

2.     Smluvní vztah lze zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li dále v těchto

VOP stanoveno jinak. Dodavatel má nárok uplatňovat náhradu účelně vynaložených

nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením smlouvy.

3.     Kupující zasláním objednávky čestně prohlašuje, že není fyzickou osobou mladší 18 let.
V případě, že se prokáže opak, je smlouva od počátku neplatná pro rozpor se zákonem
a kupující je povinen uhradit dodavateli veškerou škodu, kterou mu způsobil nepravdivým
čestným prohlášením.


III. Objednávka

1.     Zboží uvedené na stránkách internetového obchodu představuje nabídku dodavatele.
Většina zboží je stále skladem, přesto dodavatel nezaručuje, že veškeré zboží je vždy
k dispozici.

2.     V případě, že kupující v zaslaném potvrzení objednávky nalezne jakékoliv nesrovnalosti,

je povinen neprodleně informovat o těchto nesrovnalostech dodavatele emailem nebo

telefonicky. V případě, že tak neučiní, má se za to, že proti obsahu kupní smlouvy nemá

námitek.

3.    Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Ceny jsou
uvedeny včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje jednostranně upravit cenu zboží a to i po
potvrzení objednávky. Pokud k takové změně dojde, je povinen neprodleně informovat
kupujícího, který má právo od kupní smlouvy z důvodu změny ceny odstoupit.

4.     Náklady na balné a dopravu jsou uvedeny v přehledu objednávky. Zákazník potvrzuje

svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného odesláním objednávky.

5.     Společnost LIHO-Blanice se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat jen zboží v
perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh
zboží vyhovujícími daným normám a právním předpisům platným a účinným na území
České republiky.


IV. Místo plnění

Dodavatel se zavazuje zboží odeslat na adresu určenou kupujícím v objednávce, přičemž

závazek dodavatele je splněn okamžikem předání objednaného zboží dopravci. Dodavatel je

rovněž povinen umožnit kupujícímu osobní odběr objednaného zboží v sídle dodavatele.

Pokud objednávka nestanoví jinak, je kupující povinen si zboží osobně vyzvednout v sídle

dodavatele. V případě osobního odběru zboží je dodavatel povinen co nejdříve kupujícímu

oznámit termín odběru zboží zasláním informací na kontaktní e-mail uvedený v registraci do

internetového obchodu.

V.    Rozsah a termín dodání zboží

1.     Dodavatel je povinen plnit za podmínek a ve lhůtách dle potvrzené objednávky a těchto

VOP.

2.     Není-li dohodnuto jinak, odešle dodavatel zboží, která je skladem, zákazníkovi do dvou

pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud je sjednán osobní odběr, umožní

dodavatel ve stejné lhůtě osobní odběr zboží.

3.     Zboží, které není skladem (např. dárkové předměty vyráběné na zakázku, tvarované
lahve atd.) bude kupujícímu zasláno či umožněn osobní odběr do 2 týdnů od vzniku kupní
smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

4.     Je-li kupující v prodlení s placením ceny zboží, je dodavatel oprávněn přerušit zboží svých

závazků, zejména dodání zboží, do doby zaplacení ceny zboží nebo do doby, než mu

kupující poskytne přiměřené zajištění svých závazků.

5.     Zjistí-li dodavatel, že vznikly, existují nebo pravděpodobně vzniknou pochybnosti o tom,
zda kupující bude schopen plnit své již dospělé nebo dosud nedospělé závazky ze smlouvy,
má dodavatel právo přerušit zboží svých závazků dle smlouvy do doby, než mu kupující
poskytne přiměřené zajištění svých závazků.


VI. Cena zboží a platební podmínky

1.     Kupní cena je splatná dle volby kupujícího předem, úhradou celkové částky včetně nákladů

na balné a dopravné na bankovní účet dodavatele, při převzetí zboží - na dobírku nebo

hotovostní platbou v případě osobního odběru. 2.     V případě, že celková cena zboží včetně DPH překročí částku 15.000,- EUR dle kurzu

vyhlášeného Českou národní bankou ke dni uskutečnění platby, nelze zboží uhradit v

hotovosti.

3.     V případě bezhotovostní úhrady je kupující povinen uvést správné symboly platby,

dodavatel není schopen přiřadit platbu s nesprávnými symboly ke konkrétní objednávce

a taková platba se považuje za neuhrazenou.

4.     Kupující je povinen zkontrolovat obsah doručené dodávky ihned při jejím převzetí od
dodavatele v případě osobního odběru nebo dopravce za přítomnosti doručovatele v
případě, že je zboží zasíláno. Pokud je kupujícím shledána závada v kvalitě či množství
nebo je zboží poškozeno, není adresát oprávněn zboží převzít a je povinen zboží
reklamovat přímo u dodavatel v případě osobního odběru nebo u dopravce v případě, že
je zboží zasíláno. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o reklamované vadě a
zboží bude doručeno zpět dodavateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání
protokolu je zákazník povinen neprodleně oznámit dodavateli, se kterým bude dohodnut
další postup. Pokud se strany nedohodnou jinak, řídí se reklamace příslušnými
ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, popř. zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, pokud je kupující podnikatelem a smluvní vztah uzavřel v rámci své
podnikatelské činnosti.

5.     Na pozdější reklamace závad (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku atp.)

zjištěné až mimo přítomnost doručovatele není možno brát ohled.

6.     V případě, že kupující neposkytne součinnost k převzetí zboží v dohodnuté lhůtě, je

dodavatel oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3% z ceny

zboží za každý den prodlení.

VII.             Povinnosti dodavatele

1.     Dodavatel se zavazuje dodat zboží v dohodnutém čase, množství a kvalitě.

VIII.          Povinnosti kupujícího

1.     Kupující se zavazuje převzít zboží nabídnuté dodavatelem k převzetí.

2.     Dodavateli vzniká právo na úhradu kupní ceny okamžikem dodání zboží kupujícímu nebo

okamžikem, kdy kupující, ač řádně vyzván, odmítl bez vážného důvodu objednané zboží

převzít.

IX. Náhrada škody

Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů. Případnou prokázanou škodu se dodavatel zavazuje uhradit v její

skutečné výši, maximálně však do výše 100% ceny zboží při jehož realizaci došlo ke vzniku

škody.

X.    Nároky z vad zboží, záruky

1.     Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout za účelem zjištění případných vad zboží.

Tato prohlídka musí být provedena při převzetí zboží. Vady je kupující povinen písemně

oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil dle čl. VI. odst. 4 VOP:

2.     Je-li zboží dodáno s vadami, může kupující požadovat:

a)     odstranění vad dodáním chybějícího nebo nového zboží

b)     požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží

XI. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1.     Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy bez dalšího odstoupit dle

ust. § 345 obch. zák. z důvodu závažného porušení smluvních povinností druhou smluvní

stranou.

2.     Za závažné porušení smlouvy se považuje:

       a) prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti k převzetí zboží
       b) prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží delší, než 3 dny
       c) dodání zboží zcela nezpůsobilého ke sjednanému nebo obvyklému účelu

 

3.     Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo dodavatel na náhradu škody, zaplacení

smluvních pokut, jakož i právo domáhat se splnění jiných povinností kupujícího.

4.     V případě, že je zákazník spotřebitelem ve smyslu zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

v platném znění, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného

zboží a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na

adresu dodavatele. Zboží musí být kompletní, v nezničeném a kompletním původním

obalu. Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání.

5.     Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu dodavatel sdělí, že

objednané zboží bude dodáno později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné

právo zákazníkovi náleží, pokud je dodavatel v prodlení s odesláním objednaného zboží

více než dva týdny.

6.     Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zákazníkem objednané zboží

je dlouhodobě nedostupné, zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným

způsobem změnila cena zboží. Své odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů

sdělit zákazníkovi.

7.     Pokud smlouva zanikne na základě platného odstoupení od smlouvy, má dodavatel

povinnost vrátit kupujícímu cenu zboží, a to tak, že ji poukáže na bankovní účet u banky

v ČR určené kupujícím, nebo ji zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou

kupujícím. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od

účinnosti odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než kupující vrátí dodavateli zboží

ve stavu dle ust. čl. XI odst. 4 VOP.

XII.  Okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moc

1.     Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností

daných smlouvou nebo VOP v případě a v takovém rozsahu, kdy toto neplnění bylo

důsledkem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje

překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své

povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

2.     Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou překážku, jež nastala nezávisle

na vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila nebo

překonala a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. 3.     Neplnění nebo neschopnost plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo VOP smluvní

stranou, s výjimkou povinností provést platby, jež se staly splatnými před vznikem vyšší

moci, bude omluveno v rozsahu způsobeném vyšší mocí, a to po dobu jejího trvání.

Smluvní strana, která žádá, aby byla zproštěna své povinnosti z titulu vyšší moci, oznámí

toto druhé smluvní straně okamžitě poté, co se dozví o vyšší moci, přičemž takové

oznámení bez zbytečného odkladu písemně potvrdí. Takové oznámení druhé smluvní

straně bude obsahovat popis vyšší moci, včetně událostí a příčin, které ji způsobily, a

předpokládanou dobu jejího trvání. V případě nesplnění těchto podmínek se k vyšší moci

nepřihlíží.

4.     Smluvní strana, která z důvodů vyšší moci nemůže plnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy, vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby napravila nebo překonala co nejrychleji
skutečnosti zakládající vyšší moc. Přerušení zboží této smlouvy nebude mít větší rozsah a
nebude trvat déle, než je možné důvodně přičítat takové vyšší moci.

XIII. Doručování

Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně

nebo poštou nebo e-mailem; aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat

doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

a)      při doručování poštou třetím pracovním dnem po odeslání

b)      při doručování e-mailem následující den po odeslání.

XIV. Smluvní pokuta

1.     Je-li kupující v prodlení s peněžitým plněním dle smlouvy nebo VOP, je povinen zaplatit

dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z ceny díla za každý den prodlení. Tímto

ujednáním není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

2.     Kupující je povinen zaplatit dodavateli také náhradu nákladů vynaložených na činnost
3. osoby, zajišťující pro kupujícího správu, uplatnění a vymáhání dlužné pohledávky a to
ve výši dle patných právních předpisů, zejm. vyhl. MS č. 177/1996 Sb.


XV. Rozhodné právo

1.       Právní vztahy mezi kupujícím a dodavatelem se řídí smlouvou, těmito VOP, zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a ostatními právními předpisy ČR a

to v uvedeném pořadí.

2.      V případě, kdy kupující je nesporně spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku se

však použijí ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o

spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná

ustanovení směřující k ochraně spotřebitele vždy, je-li to ve prospěch spotřebitele.

Spotřebitel nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského

zákoníku a na jeho společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

XVI. Řešení sporů

1.     Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že veškeré spory vzniklé mezi nimi budou řešit

v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

v platném znění, v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Mgr. Ondřejem Kováčem,

rozhodcem se sídlem Brabcova 2, 147 00 Praha 2 a to dle jednacího řádu vydaného tímto

rozhodcem platným v době uzavření této smlouvy. Strany výslovně souhlasí s tím, aby

rozhodce případný spor rozhodoval podle pravidel spravedlnosti. Dále prohlašují, že měly

možnost seznámit se s jednacím a poplatkovým řádem výše uvedeného rozhodce před

uzavřením smluvního vztahu a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za

nedílnou součást smluvního vztahu, který mezi sebou uzavřely.

2.     Rozhodčí doložka se nevztahuje na smluvní vztahy, kde na straně kupujícího figuruje

spotřebitel. V takovém případě je k řešení sporů příslušný obecný soud dle právních

předpisů ČR.

XVII. Mlčenlivost

1.     Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností

souvisejících s jejich smluvním vztahem či se zájmy druhého účastníka, jakož i se všemi

skutečnostmi, se kterými se seznámily při zboží svých smluvních povinností.

2.     Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:

a)      předmětná skutečnost je obecně známa a v obecnou známost vešla bez zavinění

příslušného účastníka;

b)      existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu, nebo jinému orgánu

veřejné správy;

c)      skutečnost je sdělována osobě, která je sama vázána stejnou či přísnější povinností

mlčenlivosti, zejména, jde-li o skutečnost sdělovanou advokátovi či jinému odbornému

poradci nebo subdodavateli dodavatele.

3.     Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost zejména o všech skutečnostech a údajích

ekonomické, organizační, obchodní či marketingové povahy, které jakkoliv souvisejí se

dodavatelem.

4.     Součástí povinnosti mlčenlivosti je povinnost účastníků učinit vše, co lze spravedlivě

požadovat, aby skutečnosti povinností mlčenlivosti chráněné nevešly ve známost

nepovolaným osobám.

5.     Veškeré osobní údaje, které uvede kupující ve své objednávce, popřípadě v navazující

korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se

zákazníkem, pro potřeby vyřízení obchodního případu a za účelem rozesílání obchodních

sdělení dodavatele. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k

tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní

údaje zákazníka třetí straně a zajišťuje vhodným způsobem, že osobní údaje nebudou

nijak zneužity. Na písemnou žádost kupujícího budou kdykoliv jeho osobní údaje

odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

6.     Kupující uděluje dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na adresu

elektronické pošty kupujícího. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

XVIII. Ostatní ujednání

1.     Je-li některé z ustanovení smlouvy nebo VOP neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či

stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze

toto ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto

ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy či

VOP.

2.     Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné,

ustanovení bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne,

kdy některá ze Smluvních stran vyrozuměla druhou Smluvní stranu o tom, že, a z jakého

důvodu, je ustanovení vadné) nahradit ustanovením bezvadným, které odpovídá účelu a

obsahu nahrazovaného ustanovení.

3.     Práva dodavatele nejsou dotčena ani omezena tím, že dodavatel poskytl či poskytne

kupujícímu určitou výhodu, úlevu, nebo že mu prodloužil lhůtu.

4.     Skutečnost, že se dodavatel vzdal svých práv vyplývajících z jednotlivého porušení

povinnosti vyplývajícího ze smlouvy nebo VOP ze strany kupujícího neznamená, že se

vzdává práva ve vztahu k případným porušením následným.

5.     Ujednání obsažená ve smlouvě a VOP ruší veškerá předchozí ústní i písemná ujednání

smluvních stran týkající se zboží dle smlouvy.

6.     Ujednání v zakázkovém listu má přednost před ustanoveními těchto VOP.

7.     Kupující svým podpisem objednávky stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami

souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje.

8.     Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2011

 

_______________________________

     LIHO – Blanice spol. s r.o.

               dodavatel


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky.

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy